H́nh Ảnh Đại Hội NLSBD (Mỹ) lần thứ 1

tại Arlington TEXAS  3-7-2011

 

Hàng trên từ trái sang phải:

 Hàng đầu: Cô Công(Vợ Thầy Công), Cô Hạng (Vợ Thầy Nguyễn Thượng Hạng), Cô Trần Thị Nữ, Cô Bạch Thị Vàng, Cô Ngọc ( Vợ Thầy Huỳnh Kim Ngọc), Cô Nguyễn Thị Thu, Cô Huỳnh Thị Hương, Phụng, Chung Tú

 Hàng thứ hai: Vợ Lợi, Nhân, Phan Mỹ Châu, Thu Tịnh, Nguyễn Thị Hường, Lan, Bạch Yến, Cô Mai (Vợ Thầy Vương Thế Đức) Hồng.

 Hàng thứ ba: ???, Có, Nghĩa, Lợi, Hiệp, Thầy Đức, Thầy Công, Hai,vMaaxn, Phú, Thầy Ngọc, Thầy Giao, Lưu Xẻn, Thầy Đặng Tấn Lung. 

Hàng Thứ tư: Thầy Nguyễn Thượng Hạng, ……; Hùng

 

 

               Từ trái sang phải:

Hàng đầu:   Nghĩa, Cô Công, Thầy Huỳnh Văn Công,

Hàng thứ nh́:   Hiệp, Phú, Lưu Xẻn, ???..., Mẫn, Có.

 

 

      Từ trái sang : Chi (em Thầy Đức), Cô Vàng, Cô Nữ. Cô Hương dạy (An Mỹ), Cô Thu – Cô Công –  Bích Loan (emThầy Đức) – Cô Mai ( vợ Thầy Đức)- h/c Châu K3 (ở Úc)

 

                              Thầy Đức, Cô (phu nhân T.Đức), Chị Thầy Đức (Cô Liên)

 

 

Xem ảnh thêm >>