THẾ L HẾT ! BẠN VỀ CT BỤI

   NỢ TRẦN GIAN QUẲNG GNH TRẢ XONG

   CN ĐU? BUỔI SNG KHI CHỢP MẮT

   XA RỒI? BNG TỐI LC TN CANH

 

         ĐẾM BAO KỶ NIỆM NĂM XƯA ẤY

         CNG LỚP,CHUNG THẦY TUỔI ƯỚC MƠ

         CN ĐU? MỘT THONG TRANG K ỨC

         NG ĐI VỀ, L CHỐN HƯ KHNG

 

 

    VĨNH BIỆT NH! BẠN VUI VỀ BN ẤY

    CN LẠI G ? NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI THN

    DNG SUỐI LẠNH , HA THN MU TINH KHIẾT

    KẺ TRƯỚC, NGƯỜI SAU MỘT  CI ĐI VỀ

 

          THẾ THI XOAY VNG CƠN SNG VỖ !

          THỜI KHẮC QUYỆN QUNG  KIẾP NHN SINH

   

                 (ĐỘT CẢM !

       VỀ NGƯỜI BẠN CHUNG LỚP  Từ năm 1965-1972)

 

                     L HỮU TN  NLS Bnh dương

                          Kha :1 -  Ban: Canh nng