SÁNG TINH SƯƠNG         KHẮP NẺO ĐƯỜNG         NGẬP ĐẦY SƯƠNG          MÙ BỐN HƯỚNG            VỘI! LẦM TƯỞNG...!        MỘT NGƯI BƯỚNG         NGỒI TỊNH HƯỚNG        BÊN GIẢNG ĐƯỜNG           MẶC SƯƠNG XUỐNG           MẶC GIÓ LUỒN           MẶC MƯA TUÔN         TÂM… TINH TƯỜNG                    VÌ NÓ MUỐN!         NGƯỜI …HỒI HƯỚNG           HÃY YÊU THƯƠNG!         ĐỜI …THỊNH VƯỢNG                                 Lê-hữu-Tín  nls Bìnhdương        K:1,Canh nông(01-04-2013)
HÃY YÊU THƯƠNG