Mừng vui khi Tết đến                                      Xuân sang ấm mọi nhà                                      Con cháu cùng về đủ                                      Ngựa kia đáo thành công                                      Yên ả mùa xuân đến                                      Lành thay gió xuân sang                                      Hạnh, đào khoe sắc mới                                      Phúc nọ đến nơi nơi                                                                Lê văn Khởi                                                                 30/11/2013
MỪNG XUÂN CON NGỰA