TIỄN BIỆT

 

           Kính tặng hương hồn anh Trinh

                Cựu học sinh khóa I – NLS.BD

 

        GIĂ biệt anh TRINH vĩnh cửu rồi

        TỪ đây âm cảnh cách đôi nơi

        VĨNH viễn chia xa người một cơi

        BIỆT ly xa vắng đến muôn đời

        ANH em hạnh ngộ dưới mái trường

         tàn xuân văn lại ly phôi

        THẠCH hữu vĩnh hằng trong tâm nảo

        TRINH nguyên thắm thiết tuổi học tṛ.

                       *

       Lê hoa úa tàn

       Hương bay về ngàn thu …

       Nhưng tinh hoa đă kết nụ,

       Anh phải trở về với tiếng gọi trên cao.

                          H T

                        12 CN1 - KH 4